Sport Consumer Differences and Sport Marketing Compenents

H. Birol YALÇIN [*] , Zafer Doğru [*] , Bekir Yüktaşır [*]

Dünyada ve Türkiye’de sporun gelişimi, son yüzyılda artan bir ivme ile yaşanan bir gerçekliktir. Bu yüzyıl içinde spor; ekonomik gelişme ile artan gelir düzeyi. aktif yaşantı ile sağlıklı yaşam arasındaki ilişkinin daha net bir şekilde ortaya çıkması ve katılımcıların sayılarındaki büyük artış sonucu vazgeçilmez bir endüstri haline gelmiştir. Bu gelişmelerle birlikte spor pazarlamasının önemi de artmaktadır. Ancak, spor tüketici profilleri ve pazarlama bileşenleri arasındaki etkileşimi araştıran çalışmalar spor yönetim bilimleri literatüründe hiç denecek kadar azdır. Bu yaklaşım içerisinde, bu çalışmanın amacı spor tüketicilerini profillerini ortaya koymak, spor pazarlama bileşenlerini saptamak ve aralarındaki etkileşimi ortaya koymaktır. Daha ayrıntılı olarak bu çalışma; (a) spor tüketici profillerini ortaya koymak ve (b) cinsiyet, medeni durum ve gelir alt gurupları ile bu değişkenler arasındaki farkları ortaya koymak için ele almıştır. Bu amaçla düzenli olarak spor yapan tüketiciler hedef kitle seçilerek, çalışmaya katılan denekler (n=362) İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir spor merkezinden rastgele yöntemle seçilmişlerdir. Bu çalışma genel tarama modellerinden olan tekil tarama yöntemi ile kesit alma yaklaşımına göre tasarlanmış olup, veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Bu çalışmada 2003 Yılında Doğru tarafından geliştirilen ‘Spor Pazarlama Bileşenleri Ölçeği’ kullanılmış olup güvenirlik katsayısı (Cronbah Alpha) α= 0,73 olarak bildirilmiştir. Burada ki çalışmada da ölçeğin güvenirlik katsayısı (α= 0,84) oldukça yüksektir. Bu çalışmanın istatistiksel işlemleri betimleyici istatistik ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizlerini içermektedir. Varyans analizleri sonuçlarına göre, cinsiyet değişkeni halkla ilişkiler (p≤0,05) ve ürün kalitesi faktöründe (p≤0,05); medeni durum değişkeni halkla ilişkiler, iletişim ve ürün kalitesi faktörlerinde (p≤0,05); gelir düzeyi değişkeni de halkla ilişkiler, kullanım bedeli ve promosyon faktörlerinde (p≤0,05) anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Bütün bu sonuçlar daha geniş kapsamlı olarak ele alınıp tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor Pazarlaması, Spor Tüketicisi, Spor Pazarlaması Bileşenleri

___

*Abant İzzet Baysal Üniversitesi

YALÇIN, H, Doğru, Z, Yüktaşır, B. (2010). SPOR TÜKETİCİSİ FARKLILIKLARI VE SPOR PAZARLAMASI BİLEŞENLERİ / SPORT CONSUMER DIFFERENCES AND SPORT MARKETING COMPENENTS. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/28870/308822

Metnin tamamı için tıklayın