Zafer DOĞRU [1] , Yetkin Utku KAMUK [2] , Seçil YILMAZ [3]

Bu çalışmada, Fan, Keating, Liu, Zhou, Shangguan ve Knipe (2018) tarafından beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik inançlarını ölçmeye yönelik olarak geliştirilmiş olan “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Mesleğine Yönelik İnanç Ölçeğinin (BESÖMİÖ)” Türkçe formunun oluşturularak bu ölçeğin geçerliğinin ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören toplam n=120 (60 kadın ve 60 erkek) beden eğitimi ve spor öğretmeni adayından oluşturulmuştur. Çalışma için gerekli etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. Uyarlanan ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,909 bulunmuştur. Alt boyutlardan “Meslek Aşkı” boyutu iç tutarlık katsayıları 0,827-0,715 ve “Beden Eğitimi ve Sporun Değeri” boyutu için ise 0,818-0,496 arasında değişmektedir. BESÖMİÖ’nin faktör yapısını ortaya koymak amacıyla açıklayıcı faktör analizi sonrası elde edilen faktör yapısını test etmek ve yapının uygunluğuna karar vermek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda X2/sd=1,441 ve RMSEA değerinin ise 0,61 olduğu görülmüştür. Yapılan bu analiz sonuçları Türkçe ölçeğinde özgün formunda olduğu gibi iki boyutlu bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan bu çalışma sonucunda uyarlanan ölçeğin Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğine yönelik inançların ölçülmesinde (belirlenmesinde) geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Mesleği, Mesleğe Yönelik İnanç, Ölçek Uyarlama

___

1 Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Çorum. ORCID İD: 0000-0002-8902-0301
2 Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Çorum. ORCID İD: 0000-0001-5976-7503
3 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Çorum. ORCID İD: 0000-0003-3916-5980

DOĞRU, Z , KAMUK, Y , YILMAZ, S . (2019). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Mesleğine Yönelik İnanç Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Global Sport and Education Research , 2 (2) , 37-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jogser/issue/51727/650218

Metnin tamamı için tıklayın