Hasan Birol YALÇIN [*] , Bekir YÜKTAŞIR [*] , Zafer DOĞRU [**]

Spor tüketicilerini, onların davranışlarını ve spor yönetimindeki spor kavramını anlamak spor yöneticileri ve spor pazarlamacıları açısından son derece önemlidir. Aksi takdirde, ellerinde yeterli derecede spor endüstrisi ve spor tüketicileri hakkında bilgileri olmayan spor yöneticileri ve spor pazarlamacılarının çalışmaları olumsuz yönde etkilenebilecektir Spor pazarlama bileşenleri dinamiklerini araştırmak isteyen her çaba tüketicilerin perspektiflerini göz önüne alarak pazarlama bileşenlerinin neler olduğunu ortaya koymalıdır. Böyle bir analiz, spor tüketicilerinin spor pazarlamasının farklı kavramları hakkındaki algılamalarının ölçülmesiyle başlamalıdır. Bu çalışmanın temel amacı spor tüketicilerinin spor pazarlaması bileşenleri hakkındaki görüşlerini ölçebilecek bir psikometrik ölçek geliştirmektir. Bu ölçüm aracını geliştirmede izlenen basamaklar, uzman görüşleri, alan testi, pilot çalışma ve doğrulama analizlerini içermektedir. Bu çalışmaya 379 (212 erkek ve 167 bayan) spor tüketicisi katılmış olup, çalışma gurubu düzenli olarak spor aktivitelerine katılan gönüllüler arasından rastgele yöntemle seçilmişlerdir. Çalışmaya katılan spor tüketicilerinin yaş ortalamaları 27±8 yıl olarak bulunmuştur. Toplanan veriler faktör analizi kullanılarak değerlendirilmiş olup, bu analizler sonucunda ölçeğin alt boyutları belirlenmiştir. Spor pazarlaması bileşenleri ölçeğinin başlangıçta 24 olan madde sayısı sekiz anlamlı faktör çözümünü olarak saptanmıştır. Bu faktörler (1) Tesisin konumu, (2) Halkla ilişkiler, (3) Personel, (4) Kullanım Bedeli, (5) Promosyon, (6) İletişim, (7) Ürün kalitesi ve (8) Ulaşım olarak belirlenmiştir. Bütün bu faktörler toplam olarak % 73,40 varyansı açıklamakla birlikte, ölçeğin alt boyutlarının güvenirlilik katsayıları (Cronbach alfa “α”) en düşük 0,56 ve en yüksek 0,74 olarak gerçekleşmiştir Bütün bu sonuçlar daha geniş kapsamlı olarak ele alınıp tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Spor yönetimi, Spor pazarlaması, Tüketicisi davranışları, Pazarlama bileşenleri

____

* Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
** Dodurga Abdi Sın İlköğretim Okulu

YALÇIN, H , YÜKTAŞIR, B , DOĞRU, Z . (2004). SPOR TÜKETİMİNDE PAZARLAMA BİLEŞENLERİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME.. Spor Bilimleri Dergisi , 15 (4) , 219-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbd/issue/16411/171498

Metnin tamamı için tıklayın